TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری (نت خود گردان)

Autonomous Maintenance

(AM)

بخش دوم

مفاهیم و تعاریف

نت خود گردان اپراتوری AM)) یک استراتژی نت است که برروی تجهیزات توسط اپراتورها صورت می گیرد. این مدل استراتژی شامل تنظیمات و نگهداری های سبک و در سطح توانایی اپراتورها می باشد. یکی از اصول اصلی نت بهره ور فراگیر TPM))، نت خود گردان AM)) می باشد.

توجه نمایید که در این مدل نگهداری وتعمیرات، اپراتورها باید دانش منحصر به فرد و لازم در مورد تجهیزات را داشته باشند. بنابراین نیاز است تا در این زمینه مورد آموزش قرار گیرند.

 

استراتژی های نت اپراتوری AM

استراتژی های حاکم در نت اپراتوری AM عبارتند از :

-   اپراتور آگاه : یعنی فردی که نسبت به تجهیز خود کاملا آموزش دیده، مهارت های لازم در تنظیمات دستگاه را می داند و در نگهداری و تعمیرات دستگاه نقش دارد.

 

-   تجهیزات سالم : در رسیدن به استراتژی تجهیزات سالم باید این نکته را مد نظر داشت که بیش از 70 الی 80 درصد از خرابی های ماشین ناشی از نحوه و روش بهره برداری اپراتور از ماشین است.

 

-   تولید بدون عیب : یعنی تولید محصول با کیفیت، بدون ضایعات و بدون دوباره کاری .

 

 اهداف نت اپراتوری

اهداف نت خودگردان از دو دیدگاه قابل بررسی است  :

1- از دیدگاه نیروی انسانی : کمک به توسعه آگاهی و دانش اپراتورهای تولید در زمینه نقش جدیدی که بـرای آنـان تعریف شده.

2- از دیدگاه تجهیزات : کمک به ایجاد کارگاه منظمی که هر گونه انحراف از وضعیت های عادی براحتی و خیلی سریع قابل تشخیص باشد.

 

 اهداف اجرای نت اپراتوری در TPM عبارتند از :

-   صفر درصد خرابی : یعنی حذف کامل خرابی های اضطراری تجهیزات

-   صفر درصد عیب کیفی : یعنی تولید بدون ضایعات و محصولات با کیفیت

-   صفر درصد حادثه : یعنی ایمنی کار و حذف کامل وقوع حوادث

 

بررسی مجدد نقش اپراتورها

امروزه در صنایع مونتاژ ژاپن با پیشرفتهایی که در کامپیوتر و تکنولوژی میکروالکترونیک به وجود آمـده، خودکارسـازی عملیات تکراری دستی یکی از مهمترین عوامل بقای تولید کنندگان به شمار می رود. به طور سنتی ،دو نوع کار دستی تکراری در صنایع وجود دارد، یکی کارهای پیچیده نظیر کارهای دستی با ابزار ماشینی و نوع دیگر کارهای تکراری ساده ماننـد سـوار کردن قطعه کار در ماشینها، مونتاژ ساده قطعات، محکم نمودن پیچها، حمل مواد و تمیز کـاری. بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن شرایط معمولاٌ کارگرها کارهای تکراری را بدون هیچ دانشی در مورد ساختار عملکـرد تجهیـزی کـه بـا آن کـار مـی کننـد یـا محصولی که تولید می کنند انجام می دهند، طبعاٌ نمی توان انتظار داشت که در طول کار روزمره خود آن را مورد ارزیابی قـرار داده و یا در مورد آن قضاوت کنند ولی در حال حاضر همگام با پیشرفت خودکارسازی، بالاخره کارگران از رنج کارهای تکراری ساده و یکنواخت رها شده و درکارهای نیازمند به توان انسانی فعال می شـوند. از طـرف دیگـر در سیسـتمهای تولیـد بسـیار پیچیده امروزی،کارها و وظایفی که فقط به وسیلۀ انسان قابل انجام هستند گریز ناپذیر بوده و در پاسخ به ایـن نیـاز TPM از واژه اپراتور به جای کارگر استفاده می کند.

از اینرو برنامه های آموزشی در سیستمهای تولیدی باید به نحوی طراحی شود که همه پرسنل مـرتبط بـا تولیـد درک درستی از نقش بخشهای تولید و نت داشته باشند. این آموزشها باید سایر بخشهایی که به نحوی برتولید اثرگذارند مانند تضمین کیفیت، حمل مواد، مهندسی کارخانه، طراحی محصول، مدیریت و هر بخش پشتیبانی کننده دیگری را در بر گیرد. تـا زمـانی که پرسنل کلیه بخشها به طور یکسان شرایط رسیدن به آگاهی کامل برای اجرای بهینه وظایف و عملکرد ها و آشنایی کامـل به نقش خودشان در سیستم تولید را کسب نکنند موفقیتی حاصل نخواهد شد.

 TPM با مشارکت همه کارکنان، به معنای بازنگری عملکرد و نقش همه پرسنل و تحلیل شرایط از طریق تعامل بین همه بخشها است . یک خروجی این فرآیند قبول این نکته است که در نقش اپراتورها باید تجدید نظر شود و بعنوان یکـی از نتـایج برنامه نت خودگردان، الگوهای فکری مدیران کارگاه تولید و اپراتورها بطور طبیعی تغییر خواهد کرد. برنامه 7 گام بـه منظـور تسهیل این تغییر و میسر کردن آن طراحی شده است .

 

اپراتور آگاه

عبارت " اپراتور آگاه " به معنی اپراتوری نیست که تعمیرات تجهیز را به خوبی تکنسین نت انجام می دهد، بلکه تاکیدی است براینکه یکی از جنبه های مهم مهارت اپراتور تشخیص نشانه های ضایعات است، یعنی اپراتور باید قادر باشد قبل از وقوع خرابی ها و یا عیوب کیفی هر جا که در روند عادی بهره برداری تجهیز یک شرایط غیر عادی بوجود مـی آیـد فـوراٌ تشـخیص دهد.

     در این شرایط، ممکن است از اپراتورها خواسته شود برای پیشگیری از وقوع ضایعات توان خود را در شناسایی زود هنگام علائم غیر عادی بالا ببرند. لازم است که مدیریت، اپراتورها را آموزش دهد تا قادر به گـزارش نمـودن سـریع و دقیـق چنـین حالتهایی به بخش نت باشند و یا قادر باشند خود، فوراٌ به حل مشکل بپردازند. برای تحقق چنین امری، اپراتورها باید از ابتدای برنامه نت خودگردان در مورد ساختار اصلی و عملکرد تجهیز آموزش دیده باشند و در ادامه نیز با تمرین برروی تجهیز واقعـی آموزش ببینند. چنین کاری ساده نیست. این کار نیازمند تخصیص مقادیر مشخص زمان و بودجـه اسـت. بـا ایـن وجـود، بـه منظور پیاده سازی سیستم TPM در همه بخشهای کارگاه و دستیابی به نتایج چشمگیر، این کار قطعاٌ باید انجام شود.

     هدف نت خودگردان کمک به توسعه و به ظهور رسانیدن توان این اپراتورهای آگاه است. در حرکت به سـمت پیشـرفت، یک شرکت بایستی اپراتورها را به سوی یک حالت جدید یعنی مهندسان تولید آموزش دهد. این ایده اکنون در تعداد کمی از شرکتها در حال پیاده شدن است ولی این فرآیند و سیاست بنیادی دارای امکان و احتمال توسعه بیشتر در آیندۀ نزدیـک مـی باشد.

 

 

کارگاه تولید منظم

      اگر یک اپراتور آگاه دوباره به یک کارخانۀ کثیف سنتی برده شود که در آن تعـداد زیـادی توقفـات جزئـی و خرابـی هـا همیشه در حال وقوعند، نخواهد توانست هیچ یک از قابلیت های خاص خود را به کار بگیرد. یک " کارگاه تولیـد مـنظم " یـا بعبارت دیگر، یک کارگاه تولیدی که در آن انحرافات از حالت عادی با کوچکترین نگاه توسط هر کسی قابل ردیابی و تشخیص باشد، فقط زمانی قابل دستیابی خواهد بود که اپراتورهای آگاه در فرآیندی که شرایط بهینه بهر برداری در آن پیاده شده است به تولید محصول مشغول باشند.

این نوع فرآیند فقط زمانی قابل دستیابی است که یک شرط لازم که همان حالت بهینۀ تجهیزات و انسـان اسـت فـراهم شده باشد. انسانها و تجهیزات باید مکمل یکدیگر باشند. فقط تحت چنین شرایطی، صفر درصد حوادث، صفر درصـد عیـوب و صفر درصد خرابی قابل دستیابی خواهند بود.

شرایط بهینۀ تجهیزات مجموعاٌ به حالتی اشاره دارد که در آن، شرایط بنیادی تجهیزات ( تمیـز کـاری، روانکـاری و آچـار کشی ) بطور جدی استقرار یابند، شرایط استفاده از تجهیزات به دقت رعایت شود، بخشهای مستهلک بازسازی شده و از تجهیـز در تمامی اوقات بطور مناسب بهره برداری شود.

مدیران همچنین باید در راه تقویت و پرورش اپراتورهای آگاه تلاش فراوانی بکنند و بدین وسیله بطور چشـمگیر، در رسـیدن به شرایط یک کارگاه تولید منظم کمک نمایند. کنترل چشمی که بیشترین کمک را به تلاشهای گفته شده می نماید در اینجا توضیح داده شده است. کنترل چشمی به نوعی کنترل حفاظتی اشاره دارد که از روشهائی استفاده شود که بتوان با یک نظـر، حالت عادی یا غیر عادی رفتار و حرکت فیزیکی تجهیزات و حتی نیروی انسانی را آشکار کند .

بکارگیری کامل کنترل های چشمی یکی از مهمترین احتیاجات برای رسیدن به یک کارگاه تولید منظم به شمار می رود. البته، روشهای بکارگیری و پرداختن به این کنترلها باید استاندارد شوند. این امر به اپراتورها اجازه می دهد که بـا یـک نظـر همه وضعیت های غیر عادی را تشخیص داده و سریعاٌ در مقابل وضعیت ها واکنش نشان دهند.

رمز عبور دانلود فایل : tpmclub.ir

مطالب مرتبط :

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری Autonomous Maintenance - بخش اول

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری Autonomous Maintenance - بخش سوم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی