TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری (نت خود گردان)

Autonomous Maintenance

(AM)

بخش سوم

پیاده سازی نت اپراتوری

محور پیاده سازی وکلیه فرایندها در نت اپراتوری مانند دیگر انواع مدل های نگهداری و تعمیرات بر مبنای چرخه استاندارد سازی (SDCA) می باشد.

با این تفاوت که در اینجا جهت پیاده سازی نیاز است تا نگاه متفاوتی به این چرخه داشته باشیم. در واقع همه برنامه های نت خودگردان ساختاری دارند که در آن چرخه CAPD تکرار می شود.

اگر چـه بـرای فهـم بهتـر از همان لغات استفاده شده در چرخه دمینگ  (P) Plan : برنامه ریزی،  (D) Doانجـام دادن،  (C) Check چـک کـردن، (A) Act عمل کردن، استفاده شده، ولی چرخه CAPD در TPM شامل مفاهیم کـاملاٌ متفـاوتی اسـت کـه در شـکل زیر ترسیم شده و در اینجا به توصیف آن پرداخته می شود.

 

(C) Check : وضعیت را کاملاٌ ارزیابی کنید و مشکلات را آشکار نمایید.

(A) ACT : برای حل مشکلات اقدام اصلاحی انجام دهید.

(P) Plan : با بهبود تجهیز تا حدی که مقرون به صرفه باشد، مانع وقـوع مجـدد مشـکلات شـوید. اگـر نتوانسـتید، از کنترلهای چشمی برای تشخیص و بازیابی مشکلات در یک نظر، بهره بگیرید. اگر هر دوی ایـن اعمـال اصـلاحی نـاموفق در آمدند، با دخالت انسان مانع وقوع مجدد مشکل شوید. قوانین لازم الاجرا همچون استانداردهای کاری، گردش کارها و برگه های کنترل ( چک لیست ) را آماده نمایید.

(D) Do : برای پیشگیری از وقوع مجدد مشکل مشابه، قوانین را اجرا و پیروی نمایید و در صورتیکه تلاشـهای گذشـته کافی نیستند به چک (C)برگردید و چرخه CAPD مشابه را آنقدر تکرار کنید تا معیارهای هدف گذاری شده برآورده گردند.

در برنامه نت خودگردان، از آنجایی که اپراتورها بارها چرخه CAPD را تکرار می کنند، بنابراین به مدیریت خودگردان کاملاٌ تسلط پیدا خواهند نمود.

این مفهوم نه تنها در بخشهای تولیدی تجهیز محور بلکه در بخشهای مبتنی برکارهـای دسـتی ماننـد بخشـهای مونتـاژ، تضمین کیفت و حمل مواد یا هر بخش اجرایی دیگری نیز بسیار کاراست. همه برنامه های TPM نیز براساس این مفهـوم بنـا شده است. اساساٌ آشنایی با چرخه CAPD برای درک نت خودگردان و همچنین برای طرح ریزی برنامه پیاده سازی TPM در یک بخش توسط خود آن بخش، از ضرورتی خاص برخوردار است.

در مبحث نت اپراتوری، محدوده وظایف اپراتورها در نگهداری ماشین آلات مطابق استاندارد، عبارتند از فعالیت هایی چون تمیزکاری، آچارکشی، بازدید، بازرسی و روانکاری.

 

مراحل پیاده سازی نت اپراتوری AM

1)     هماهنگی مدیران ارشد ( مدیر عامل، مدیر تولید، مدیر فنی و...)

2)     تشکیل کمیته اجرایی و ساختار اجرای نت اپراتوری

3)     تشکیل تیم های اجرایی و برگزاری آموزش های طرح ریزی شده

4)     تبیین اهداف سازمان از اجرای نت اپراتوری

5)     استاندارد سازی فعالیت های تیم های اجرایی

6)      اجرای نت اپراتوری

7)     ارزیابی مستمر از وضعیت اجرای نت اپراتوری

8)     تهیه گزارشات و محاسبه شاخص های AM و شاخص OEE

 

یکی از نکات کلیدی در موفقیت نت اپراتوری، احساس رضایت اپراتور از کار در سازمان مورد نظر می باشد. اینکه سازمان با ایجاد انگیزش لازم توانسته باشد شرایط کاری خوبی را برای پرسنل ایجاد کرده، تا اپراتورها به کار کردن در آن شرکت، به خودش و به کار با دستگاه مورد نظر احساس افتخار نموده و از انگیزه کافی برخوردار باشد.

برنامه گام به گام اجرای نت اپراتوری AM

1)     تمیزکاری اولیه

2)     اقدامات اصلاحی در مورد منابع آلودگی

3)     استانداردهای تمیزکاری، روان کاری و بازرسی ها

4)     بازرسی کلی

5)     استاندارد های نت اپراتوری

6)      تضمین کیفیت فرایند

7)     مدیریت اپراتوری

 

همانطور که گفته شد یکی از اهداف مهم TPM درک ماهیت ضایعات و کشف و اقدام اصلاحی برای حذف آنها است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا علل ضایعات باید مشخص شوند. این علل مبتنی برخرابی تجهیز هستند. عیـوب کیفـی نیز به دلیل مشکلات مرتبط با تجهیز بخصوص در کارخانجات به وجود می آیند. بعلاوه، تجهیز بوسیله انسانها طراحـی شـده و ساخته و نصب می گردد، و از آن بهره برداری می شود. نگهداری و تعمیر آن نیز با انسان است. از این نظر شاید بتوان نتیجـه گیری نمود که ضایعات، ناشی از رفتارها و الگوهای فکری انسانها هستند. بطور سنتی صفردرصد عیـوب کیفـی در شـرکتهای ترویج کننده کیفیت فقط به عنوان یک شعار مطرح بوده است. با این وجود دستیبابی به صفر درصد عیوب به راحتـی و بطـور تضمین شده و از پیش تعیین شده در هیچ کارخانه ای امکانپذیر نیست. به بیان دیگر ممکن است کسی بپرسد : آیا هیچ روش موثری وجود دارد که در هر کارخانه ای برای حصول موفقیت، بدون ارتباط بـه سـطوح تکنیکـی موجـود و تخصـص کارکنـان کارگاه تولید و فقط در صورتیکه همه افراد از مدیریت ارشد تا کارگران کارگاه تولید به اندازه کافی به این هدف معتقـد باشـند، قابل بکارگیری باشد؟ جواب این سوال برنامه نت خودگردان هفت مرحله ایست.

 

مرحله اول

اولین مرحله برنامه استقرار شامل گامهای 1، 2 و 3 است. این مرحله نه تنها فقط شروع نت خودگردان است، بلکـه آغـاز همه فعالیتهای TPM به شمار می رود. این مرحله برروی ایجاد زیر بنای TPM از طریق پیـاده سـازی مناسـب تمیـز کـاری، روانکاری و آچارکشی تجهیز متمرکز است. فعالیتهای برنامه ریزی شده در مرحله اول اقدامات متنوع اصلاحی برای بازسازی قسمتهای مستهلک در تجهیز به شـمار می روند. اهم این اهداف عبارتند از : " استقرار شرایط بنیادی تجهیز " و " درک کامل اینکه مدیریت خود گردان چیست ".

 

گام 1 : تمیزکاری اولیه

در این گام که شروع فعالیتهای نت خودگردان می باشد، اقدام به تمیزکاری تجهیز می نماییم. هدف از این تمیـز کـاری یکی بازرسی تجهیز توسط بهره بردار آن و کشف عیوب جزئی و دوم ایجاد احساس تعلق خاطر اپراتور به تجهیز در اثر لمـس و تمیز کردن آن می باشد. ضمناٌ در این گام موارد دیگری نیز بررسی شده و در صورت لزوم در فرمهایی به نام 5 لیست ثبت شده و برای برطرف شدن آنها پیگیری می گردد.

این پنج لیست عبارتند از :

الف ) لیست عیوب، حاوی عیوب کشف شده روی تجهیز

ب ) لیست علل اصلی آلودگی شامل منابع آلودگی تجهیز

ج ) لیست نقاط مشکل برای تمیزکاری

د ) لیست اقلام غیر ضروری حاوی نام اقلام غیر ضروری که در هنگام تمیزکاری روی تجهیز پیدا می گردند

هـ ) لیست سوالات حاوی ابهامات فنی اپراتور ها در هنگام تمیزکاری

جهت رفع مشکلات مطرح شده در موارد ب و ج در گام 2، و سایر مشکلات در همین گام اقدام می گردد.

 

گام 2 : اقدام اصلاحی برای منابع آلودگی

درگام 2 برای مشکلات مطرح شده در لیستهای ب و ج، یعنی منابع آلودگی و نقاط مشکل برای تمیزکاری، اقدام اصلاحی انجام می دهیم. در این مرحله هدف این است که با حذف منابع آلودگی و یا کاهش تولید و انتشار آلوده کننده ها و همچنین اصلاح نقاطی که تمیزکاری آنها مشکل است، زمان تمیزکاری را کاهش دهیم تا حدی که اپراتور بتواند به راحتی تمیزکاری را در بین فعالیتهای روزمره خود انجام دهد. پس از این اصـلاحات اسـتانداردهای آزمایشـی تمیزکـاری را تـدوین مـی نمـاییم و براساس آنها تمیزکاری ها را انجام می دهیم.

 

گام 3 : استانداردهای تمیز کاری و روانکاری

در این گام ابتدا بایستی به اپراتورها روانکاری را آموزش داده و سپس همه نقاط و سطوح روانکاری بررسی گردد تا بتـوان استانداردهای آزمایشی روانکاری را تهیه نمود. همچنین باید بخشهایی از تجهیز را که به خاطر روانکاری نامناسب، معیـوب یـا مستهلک شده اند شناسائی و اصلاح نمود.

ضمناٌباید توجه کرد که مانند گام 2 برای اجرای روانکاری طبـق برنامـه زمانبنـدی مشـخص بایـد نقـاط مشـکل بـرای روانکاری را اصلاح نمود. پس از اصلاح این نقاط باید باترکیـب اسـتانداردهای آزمایشـی تمیـز کـاری و روانکـاری بـه صـورت آزمایشی استانداردهای تمیزکاری روانکاری را تدوین نمود. سپس بعد از هر اقدام اصلاحی بایسـتی ایـن اسـتانداردها مـورد بازنگری قرار گیرد.

درک ماهیت مدیریت خودگردان :

فعالیتهای مطرح شده فقط زمانی بطور رضایت بخش در کارگاه تولید قابـل دسـتیابی خواهند بود که همه کارکنان دخیل باشند. از طریق این 3 گام، در اولین مرحله برنامه، همه پرسنل درگیر، در مورد چرخـۀ  CAPD بوسیله تمرین آموزش می بینند. پس از این برنامه، اپراتورها در می یابند که قوانین باید توسط کسانی تـدوین شـود که خود قرار است آن قوانین را اجرا و رعایت کنند. این پدیده " مدیریت خودگردان " نامیده می شود .

 

مرحله دوم

مرحله دوم این برنامه شامل 2 گام 4و5 می باشد. عمده ترین فعالیتهایی که در اینجا باید اجرا شوند عبارتند از : بازرسی عمومی دسته به دسته و استقرار سیستم نت روزمره توسط خود اپراتور.

این مرحله برکاهش چشمگیر خرابیهـا و توقفات جزئی تمرکز دارد و در عین حال برتعلیم اپراتورهای آگاه از طریق تکرار آموزش و تمرین همزمان بازرسی تکیه دارد .فعالیتهای برنامه ریزی شده در مرحله دوم، اعمال اصلاحی متنوعی هستند که برای بازرسـی و بازسـازی همـه بخشـهای معیوب یا دارای استهلاک جزئی در تجهیز استفاده می شود تا صفر درصد خرابی قابل دستیابی گردد. شکل زیر مثالی است از اینکه چگونه در یک کارخانه تولید اتومبیل صفر درصد خرابی حاصل شده است. اهداف عمده عبارتند از " هدایت بازرسی کلی عیوب "  و "تعلیم اپراتورهای آگاه"

 

گام 4 : بازرسی کلی

گام 4 آغاز فعالیتهای بازرسی و سومین فعالیت بنیادی یعنی آچار کشی است. در این گام بایستی با استفاده از روشـهای بازرسی کلی هر گروه از مواردی همچون پیچ و مهره ها ، تجهیزات مکانیکی ، برقی ، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی و گروههای دیگـر بازرسی نماییم. سپس با استفاده از دستورالعملها ، برگه های بازرسی و سایر موارد آموزش اپراتورها را در این رابطه آموزش می دهیم. پس از آن باید بخشهای معیوب و مستهلک را بازسازی نموده و همچون گامهای قبل نـواحی مشـکل بـرای بازرسـی را شناسائی و استانداردهای آزمایشی بازرسی را تنظیم نماییم.

پس از این کار بایستی نقاط مشکل در بازرسی را اصلاح نموده و برای امکان انجام بازرسی هـا در مـدت زمـان مشـخص تجهیز و روشهای بازرسی را برای استفاده از کنترلهای چشمی اصلاح نمود. در این موقع با توجه به اصلاحات انجام شده، بایـد استانداردهای آزمایشی بازنگری شود. این چرخه اصلاح و بازنگری و اجرا باید به شـکل CAPD بـه منظـور تسـلط یـافتن بر اصول مدیریت خودگردان در این گام مرتباٌ تکرار گردد.

 

گام 5 : استانداردهای نت خودگردان

در گام 5 برای تخصیص و تقسیم وظایف بازرسی روزمره بین بخشهای تولید و نـت، اسـتانداردهای بازرسـی تنظـیم شـده توسط گروههای نت خودگردان درگام 4 را با استانداردهایی که توسط بخش نت در کارخانه آماده شده مقایسه نمایید. سپس با ترکیب کردن استانداردهای تمیز کاری روانکاری تنظیم شده در گام 3 و استاندارد های بازرسـی گـام 4، اسـتاندارد هـا و برنامه های آزمایشی نت خودگردان را تنظیم کنید و طبق این استاندارد کل تجهیز را تمیز کاری ، روانکاری و بازرسی نمـوده و به منظور اجرای این فعالیتها در خلال یک زمان تعیین شده، روشـهای کـار و ابزارهـای لازم را بهبـود دهیـد. همچنـین بـرای افزایش اثر بخشی استانداردهای نت خودگردان،  کنترلهای چشمی را بازنگری نموده و آنها را دقیقتر و کاملتر بکار ببرید. در پایان با استفاده از نتایج اقدامات اصلاحی استانداردهای نت خودگردان را نهایی کنید.

 

مرحله سوم

مرحله سوم این برنامه گام 6 است. در گامهای قبلی ، نت خودگردان برای دستیابی به صفر درصـد خرابـی ، بـر تجهیـز تمرکز داشت. در این مرحله ، تلاشهای اپراتورها برای رسیدن به تضمین کیفیت فرآیند است که دستیابی به صفر درصد عیوب را تقویت می کند.

 

گام 6-1 : اصلاحات متمرکز برنتایج کیفی

 - کیفیت فرآیند را در ارتباط با هر فرآیند یا هر قطعه از تجهیز ، مشخص کنید. دیاگرام جریان تضـمین کیفیـت را رسـم کنید .

-  کیفیت فرآیند و معیارهای ارزیابی را برمبنای 5 معیار برای ساده سازی بازرسی بازنگری کنید.

 - با بکارگیری کنترلهای چشمی به نحوی که امکان هر گونه اشتباهی حذف شود ، در تجهیز و روشهای کار بهبـود ایجـاد کنید تا جائیکه 5 معیار برای ساده سازی بازرسی کاملاٌ محقق شوند.

 - خروجی محصولات معیوب را برحسب رضایت مشتری ، تناوب رخداد ، امکان پـذیری تحویـل بـه صـنایع پـائین دسـتی ، صدمه و اغتشاش در فرآیندهای پائین دستی و اینگونه موارد طبقه بندی نمایید.

 - نحوه عملکرد با محصولات معیوب را بازنگری کنید.

 - بررسی کنید که آیا تولید محصول معیوب در یک نظر سریعاٌ قابل تشخیص است یا نه ؟

 

گام 6-2 : اصلاحات متمرکز برعلل کیفی

 - شرایط کیفی را برای هر فرآیند یا هر یک از تجهیزات مشخص نمایید.

 - شرایط کیفی را براساس 5 معیار تضمین کیفیت بازنگری کنید.

 - تجهیز و روشهای کار را بهبود بخشید تا این 5 معیار محقق شوند.

 - کیفیت فرآیند ، شرایط کیفی ، استانداردهای بازرسی و چنین مواردی را بازنگری نمایید.

 

گام 6-3 : استقرار سیستم تضمین کیفیت فرآیند

با یک ارزیابی و سنجش کامل کیفیت فرآیند و شرایط کیفی ، اپراتورها فرآیندهایی را فراهم خواهند آورد که در آنهـا، امکان رخداد عیوب کیفی یا خروج محصولات معیوب به طرف فرآیندهای پائین دستی ، حذف می شود.

 

مرحله چهارم

برنامه نت خودگردان با گام 7 پایان می پذیرد. چرخه CAPD به طور مستحکم درون کارگاه تولیـد اجـرا شـده و بـه موجب آن اپراتورها خودشان سیاستهای مشترک و اهداف کارخانه را توسعه می دهند. یا به عبارت دیگر اپراتورها به طور پیوسته، با تنظیم قوانینی که خودشان باید پیروی کنند، شرایط بهینه ای برای کارخانه محقق می کنند و آنرا حفظ می نمایند.

در مبحث نت اپراتوری نیز مانند سایر فرایندها و مدل های نت، نیاز است تا بصورت دائمی عملیات نظارت و پایش شاخص ها و عملکرد مورد بررسی قرار گیرد. در استانداردهای مدیریتی نیز به مبحث نظارت و پایش تأکید گردیده است.

در مبحث نظارت و پایش نت اپراتوری نیاز است تا مطابق چرخه CAPD عمل نماییم. یعنی در ابتدا وضعیت دستگاه چک شود (Check) و سپس اقدامات مورد نیاز لیست گرد (Act)، برای اقدامات مورد نیاز برنامه ریزی نماییم (plan) و سپس برنامه ها را اجرا نماییم (DO).

نیاز است تا برای اجرای پایش وضعیت اجرای نت اپراتوری، چک لیست های کنترلی طراحی گردیده و به هر فعالیت امتیاز دهیم و در ادامه روند امتیازات کسب شده مورد پایش قرار گیرد.

پیوست ها :

در ادامه نمونه ای از فرم دستورالعمل تمیزکاری، روانکاری و بازرسی فنی آورده شده است که می توانید از آن برای سازمان خود الگوبرداری نمایید

رمز عبور دانلود فایل : tpmclub.ir

مطالب مرتبط :

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری Autonomous Maintenance - بخش اول

آموزش نگهداری و تعمیرات اپراتوری Autonomous Maintenance - بخش دوم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی